Ministerul Fondurilor Europene anunță prelungirea, până la data de 01.07.2019, a valabilității perioadei de depunere a proiectelor pentru următoarele obiective specifice:

• Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi energie geotermală, pentru O.S 6.1 producție,
• Apel de proiecte pentru investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, pentru O.S 6.1 distribuție,
• Apel de proiecte pentru monitorizarea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali, pentru O.S 6.2,
• Apel de proiecte pentru implementarea măsurării inteligente a consumului de energie la consumatori casnici, pentru O.S 6.3,
• Apel de proiecte pentru sprijinirea investiţiilor în cogenerare de înaltă eficienţă, pentru O.S 6.4.

Activitățile finanțabile în cadrul apelurilor de proiecte deschise pentru aceste obiective sunt:

• Realizare şi/sau modernizare a capacităţilor de producţie a energiei electrice și/sau termice din biomasă şi biogaz, respectiv a capacităților de producţie a energiei termice pe bază de energie geotermală (Obiectivul Specific 6.1-producție),
• Investiţii în extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării Sistemului Energetic Național (Obiectivul Specific 6.1-distribuție),
• Implementare a sistemelor de monitorizare a consumurilor de energie la consumatorii industriali (Obiectivul Specific 6.2),
• Implementare a distribuţiei inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică (Obiectivul Specific 6.3),
• Realizare/modernizare a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă pe gaz natural şi biomasă și a centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă care utilizează gaze reziduale provenite din procese industriale (Obiectivul Specific 6.4).

Pot depune proiecte în vederea obținerii de finanțare următoarele categorii de solicitanți:

• Unităţile Administrativ Teritoriale (UAT), subdiviziunile administrativ-teritoriale și Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) care produc energie termică în scopul furnizării în reţeaua de transport şi distribuţie pentru asigurarea serviciului public de alimentare cu energie termică sau pentru consumul propriu (Obiectivul Specific 6.1-producție);
• Societăţile care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării (Obiectivul Specific 6.1-producție),
• Operatorii de distribuţie/transport a energiei electrice care preiau energie produsă din resurse regenerabile de energie (Obiectivul Specific 6.1-distribuție),
• Societăţile cu personalitate juridică din industrie, mari consumatori de energie, care trebuie să implementeze sisteme de monitorizare în vederea identificării rapide a soluţiilor non-cost de reducere a consumurilor şi care trebuie să deţină un instrument puternic de urmărire şi cuantificare a efectelor pozitive ale aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice. (Obiectivul Specific 6.2),
• Operatorii concesionari de distribuţie energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (Obiectivul specific 6.30).
• Societăţile din industrie și reprezentanții desemnați ai unui parc industrial care înregistrează consumuri energetice de peste 200 tone echivalent petrol/an și care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000 h/an (Obiectivul Specific 6.4).

Ghidurile solicitantului și documentele anexe pot fi consultate pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene, secțiunea Programe/Infrastructură/Implementare-Ghiduri Beneficiari.

Direcția Coordonare SMIS și IT din Ministerul Fondurilor Europene (MFE) anunță că în intervalul 09.12.2018 – 10.12.2018 vor fi efectuate lucrări de mentenanță la nivelul infrastructurii MySMIS2014/ SMIS2014+, în intervalul orar 00.00 (09.12.2018) – 05.00(10.12.2018). Ca urmare a intervenției interfața dedicată Beneficiarilor/potențialilor Beneficiari a MySMIS2014 (https://2014.mysmis.ro/frontOffice) și a aplicațiilor sale conexe (ex: Achiziții beneficiari privați: https://www.fonduri-ue.ro/, etc.) este posibil să nu funcționeze la parametrii prevăzuți prin design.

Pe această cale, MFE își cere scuze beneficiarilor și potențialilor beneficiari pentru cele 300 de minute de posibilă discontinuitate a MySMIS2014, interfața Front Office și le mulţumeşte pentru înţelegere.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi, 09 iulie, apelul și Ghidul solicitantului decontaminarea siturilor poluate istoric, finanțat din Axa prioritară 4. Protecția mediului prin măsuri de conservare a biodiversității, monitorizarea calității aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric,Obiectivul Specific 4.3. Reducerea suprafețelor poluate istoric.

Solicitanții eligibili pentru toate tipurile de acțiuni finanțate sunt autorităţile publice sau alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar – printr-un act juridic - în vederea implementării proiectului.

Exemple de activități care pot primi finanțare:

  • Activităţi specifice de reabilitare şi ecologizare a siturilor contaminate istoric (eliberare suprafaţă contaminată şi decontaminare a solului, inclusiv a apei freatice afectate, dacă este cazul), cu accent pe bio-decontaminare;
  • Eliminarea/ reducerea contaminării solului, a apei, pentru a aduce terenul la starea iniţială;
  • Activităţi specifice de închidere/ecologizare/reabilitare/conservare a zonelor miniere, în vederea reabilitării şi ecologizării terenurilor contaminate, inclusiv activitățile de eliminare/depozitare conformă a materialelor rezultate din implementarea acestor activităţi;
  • Activități de refacere a ecosistemelor naturale pe suprafața depoluată;
  • Asistență din partea proiectantului pe perioada executării lucrărilor;
  • Elaborarea aplicație de finanțare, inclusiv documente suport;
  • Elaborarea documentației de atribuire pentru contractele de servicii, lucrări și furnizare echipamente.

Bugetul alocat apelului de proiecte este de 5.716.409 euro.

Apelul este necompetitiv, cu depunere continuă. Termen limită este 31.12.2020.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) prelungește apelurile aferente Obiectivelor specifice 6.1 Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie (apel de proiecte necompetitiv cu depunere continuă) și 6.3 Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor (apel de proiecte pe bază de listă de proiecte prioritare sau pre-identificate) din cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 2014 – 2020. Noul termen până la care se pot depune proiecte este 31.12.2018, ora 10.00, conform ordinelor de ministru care pot fi consultate aici.

Reamintim că apelurile de proiecte, cu o valoare totală de aproximativ 51,5 milioane de euro, au fost lansate în data de 3 ianuarie a.c.

Principalele rezultate ce se vor obține prin implementarea proiectelor finanțate sunt:

  • extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a funcţionării SEN, prin investiții ale operatorilor de distribuție concesionari în lucrări de întărire a rețelei electrice în amonte de punctul de racordare;
  • implementarea distribuției inteligente într-o zonă omogenă de consumatori casnici de energie electrică prin realizarea unor proiecte demonstrative la nivelul regiunilor acoperite de operatorii de distribuție concesionari.

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructura Mare (AM POIM) din Ministerul Fondurilor Europene lansează astăzi, 25 iunie, apelul și Ghidul solicitantului privind consolidarea capacităţii de reacţie în caz de dezastrefinanțat din Axa prioritară 5 Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor, Obiectivul Specific 5.2. Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție.

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU) şi instituţiile aflate în subordine, Serviciul de Telecomunicații Speciale și instituţiile specializate care pot interveni, în parteneriat cu IGSU, pentru gestionarea situațiilor de urgență specifice, pot obține finanțare pentru proiecte ce vizează creșterea capacității de răspuns la dezastre a echipajelor de intervenție, prin echiparea unităţilor pentru situaţii de urgenţă și dotarea cu sisteme IT pentru situații de urgență.

Valoarea maximă a unui proiect poate fi de 50 milioane euro.

Cererile de finanțare se vor depune în perioada 25 iunie 2018 – 25 iunie 2019, prin aplicația electronică MySMIS 2014, până la acoperirea bugetului limită al apelului, de 105 milioane euro.