Regulamentul UE nr. 1303/2013, art. 54 stabilește cadrul general în care trebuie realizate evaluările fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020. Pe baza acestui articol, misiunea evaluării este:

• de a îmbunătăți calitatea proceselor de elaborare și implementare a programelor;

• de a aprecia eficacitatea, eficiența și impactul acestora.

Potrivit art. 56 al aceluiași regulament, evaluările pe parcursul perioadei de implementare a programelor trebuie să fie realizate pe baza unui plan de evaluare ce acoperă unul sau mai multe programe. Cu scopul de a răspunde cerințelor ce derivă din directivele europene, Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, a inițiat proiectul „Implementarea Planului de Evaluare a Acordului de Parteneriat”, cod 2.1.030.

Obiectivul proiectului este de a facilita un management informat al Acordului de Parteneriat 2014-2020 și adoptarea deciziilor pe bază de dovezi.

Obiectivul specific al proiectului este de a implementa Planul de Evaluare a Acordului de Parteneriat 2014-2020, tema D „Evaluarea mecanismelor și capacității de implementare a Fondurilor ESI” și tema E „Evaluarea progresului în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanță”.

În luna octombrie 2016, a fost emisă Decizia de finanţare a proiectului din Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 2 - Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1 - Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI => Rezultat - Cadrul de reglementare, strategic și procedural îmbunătățit pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.2 Evaluare la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI.

Durata implementării proiectului: aprilie 2016 - decembrie 2022.

Rezultatele prevăzute prin cele 8 rapoarte de evaluare proiectul va pune la dispoziția factorilor de decizie și de formulare a politicilor, precum și managerilor de programe, informații pertinente și analize credibile privind:

  • Mecanismele și capacitatea de implementare a FESI în ceea ce privește:

• Complementaritatea FESI și mecanismul de coordonare a FESI;

• Aplicarea principiului parteneriatului;

• Capacitatea administrativă a autorităților și beneficiarilor;

• Povara administrativă asupra beneficiarilor.

  • Progresul în îndeplinirea indicatorilor din Cadrul de Performanță în ceea ce privește:

• Potențialul de atingere a țintelor, obiectivelor de etapă și a etapelor cheie de implementare stabilite în cadrele de performanță ale programelor operaționale (cu excepția PNDR);

• Principalele cauze ale riscurilor de neîndeplinire.

Valoarea totală a proiectului: 4.269.375,00 lei, valoare eligibilă este de 4.269.375,00 lei, din care (FEDR 3.615.947,16 lei, echivalentă cu 84,695% din valoarea totală eligibilă aprobată, cofinanțare 653.427,84 lei). Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020.