Regulamentul UE nr. 1303/2013, art. 54 stabilește cadrul general în care trebuie realizate evaluările fondurilor europene structurale și de investiții aferente perioadei de programare 2014-2020. Pe baza acestui articol, misiunea evaluării este:

• de a îmbunătăți calitatea proceselor de elaborare și implementare a programelor;

• de a aprecia eficacitatea, eficiența și impactul acestora.

Potrivit art. 56 al aceluiași regulament, evaluările pe parcursul perioadei de implementare a programelor trebuie să fie realizate pe baza unui plan de evaluare ce acoperă unul sau mai multe programe. Cu scopul de a răspunde cerințelor ce derivă din directivele europene, Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Evaluare Programe Europene din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de beneficiar, a inițiat proiectul „Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020”, cod 2.1.008.

Obiectivul general al proiectului este facilitarea unui management informat al Programului Operațional Competitivitate 2014-2020 și adoptarea deciziilor pe bază de dovezi.

Obiectivul specific al proiectului este de a implementa Planul de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020.

În luna septembrie 2016 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Competitivitate 2014-2020”, cod proiect 2.1.008, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.2 Evaluarea la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI.

Durata implementării proiectului este de la 01.03.2016 până la 31.12.2023.

Rezultate prevăzute: Proiectul va pune la dispoziţia factorilor de decizie şi de formulare a politicilor, precum şi managerilor de programe, informaţii pertinente şi analize credibile privind:

• Intervenţiile POC privind capacitatea de CDI în domeniile de specializare inteligentă și în sănătate

• Intervenţiile POC legate de îmbunătăţirea participării organismelor şi întreprinderilor româneşti de cercetare la Orizont 2020

• Intervenţiile POC legate de investiţiile private în CDI

• Intervenţiile POC legate de transferul de cunoştinţe, tehnologie şi personal cu competenţe CDI între mediul public de cercetare şi cel privat

• Intervenţiile POC legate de accesul la infrastructura de comunicaţii în bandă largă de mare viteză

• Intervenţiile POC în sectorul TIC din perspectiva creşterii competitivităţii economice

• Intervenţiile POC în domeniul sistemelor de e-guvernare

• Intervenţiile POC în domeniul creşterii gradului de utilizare a Internetului

Valoarea totală a proiectului: 4.409.100,00 lei, valoare eligibilă este de 4.409.100,00 lei, din care (FEDR 3.734.287,25 lei, echivalentă cu 84,695% din valoarea totală eligibilă aprobată, cofinanțare 674.812,75 lei).