În luna decembrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul“Implementarea Planului de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare”, cod proiect 2.1.035, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Obiectivul specific 2.1. Îmbunătățirea cadrului de reglementare, strategic și procedural pentru coordonarea și implementarea FESI, Acțiunea 2.1.2 Evaluarea la nivelul AP, POAT, POIM și POC și activități destinate creșterii culturii de evaluare pentru FESI.

Obiectivul general al proiectului este de a facilita un management informat al Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020 și adoptarea deciziilor pe bază de dovezi.

Obiectivul specific al proiectului este de a implementa Planul de Evaluare a Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Beneficiar: MFE prin Direcția Generală Programare, SMIS, Coordonare Sistem și Cooperare Europeană și Internațională.

Rezultate prevăzute ale proiectului sunt următoarele:

Proiectul va pune la dispoziția factorilor de decizie și de formulare a politicilor, precum și managerilor de program, informații pertinente și analize credibile referitoare la:

 • Intervențiile POIM privind mobilitatea prin dezvoltarea rețelei TEN-T centrale și globale

 • Intervențiile POIM privind mobilitatea urbană și reducerea impactului asupra mediului prin dezvoltarea rețelei de metrou în București-Ilfov

 • Intervențiile POIM privind creșterea accesibilității regionale

 • Intervențiile POIM privind dezvoltarea transportului intermodal și fluidizarea traficului.

 • Intervențiile POIM privind siguranța și reducerea impactul asupra mediului

 • Intervențiile POIM privind creșterea sustenabilității și calității transportului feroviar

 • Intervențiile POIM privind îndeplinirea cerințelor acquis-ul de mediu

 • Intervențiile POIM privind protecția și conservarea biodiversității

 • Intervențiile POIM privind monitorizarea calității aerului și decontaminarea siturilor poluate istoric

 • Intervențiile POIM privind managementul riscurilor

 • Intervențiile POIM privind eficiența energetică prin introducerea sistemelor inteligente de monitorizare și cogenerare a energiei.

 • Intervențiile POIM privind eficiența energetică prin surse regenerabile cel mai puțin exploatate

 • Intervențiile POIM privind eficiența energetică la nivelul sistemului centralizat de termoficare în orașele selectate

 • Intervențiile POIM privind domeniul sistemelor inteligente și durabile de transport al energiei electrice și gaze naturale.

Valoarea totală a proiectului: 9.172.713,39 lei, valoare eligibilă este de 9.172.713,39 lei, din care (FEDR 7.768.829,61 lei, echivalentă cu 84,695% din valoarea totală eligibilă aprobată, cofinanțare 1.403.883,78 lei).

Durata proiect: 91 de luni, respectiv de la 01.06.2016 până la 31.12.2023.

“Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020”