DESCRIERE PROIECT - „Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul autorităţii publice centrale, având calitatea de coordonator al implementării si gestionării FESI, precum şi de Autoritate de Management pentru POAT, POC si POIM, şi pentru personalul structurilor suport implicat în coordonarea, gestionarea si controlul FESI (III)" – Cod 3.1.078 / 11.05.2018 (MySMIS 123044)

Ministerul Fondurilor Europene/ Direcția Generală Management Resurse Umane, în calitate de beneficiar, gestionează proiectul „Continuarea sprijinului pentru finanţarea cheltuielilor de personal pentru personalul autorităţii publice centrale, având calitatea de coordonator al implementării si gestionării FESI, precum şi de Autoritate de Management pentru POAT, POC si POIM, şi pentru personalul structurilor suport implicat în coordonarea, gestionarea si controlul FESI (III)”. Decizia de finanțare a fost semnată în data de 11.05.2018.

Având în vedere constrângerile bugetare existente, pentru implementarea cu succes a măsurii privind motivarea și retenția personalului implicat în gestionarea Fondurilor Europene Structurale și de Investiții (FESI), s-a decis continuarea și întărirea sprijinului din fonduri europene, în termeni de finanțare a cheltuielilor salariale ale Ministerului Fondurilor Europene, din asistență tehnică, proporțional cu timpul lucrat în activități legate de FESI.

Această intervenție reprezintă un instrument orizontal, esențial în asigurarea stabilității personalului implicat în coordonarea, gestionarea și controlul FESI, precum şi de motivare a acestuia și de prevenire a actelor de corupție sau fraudă, toate acestea contribuind la asigurarea gestionării şi implementării eficiente a FESI în România.

Obiectivul general al proiectului 3.1.078:

Dezvoltarea unei politici îmbunătățite a managementului resurselor umane, care să asigure stabilitatea, calificarea și motivarea adecvată a personalului cu atribuții în gestionarea, coordonarea și controlul FESI şi a structurilor suport.

Obiectivul specific al proiectului:

Sprijinirea sistemului de remunerare a personalului din cadrul Ministerului Fondurilor Europene cu atribuții în coordonarea FESI şi gestionarea POAT, POIM, şi POC din cadrul MFE, în perioada aprilie 2018-noiembrie 2020.

Rezultatele prevăzute ale proiectului sunt următoarele:

Sprijin asigurat pentru remunerarea personalului din cadrul Ministerul Fondurilor Europene implicat în coordonarea implementării și gestionării FESI, precum și în gestionarea POIM, POC și POAT.

Activitatea privind managementul proiectului și cea de informare și publicitate sunt activitățile generale care contribuie la realizarea rezultatului.

Valoarea totală a proiectului: 345.619.216,24 lei, din care valoarea eligibilă este de 322.692.366,49 lei (respectiv 273.903.216,83 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 48.789.149,66 lei - cofinanțare).

Durata proiectului: 33 de luni, respectiv de la 01 aprilie 2018 până la 31 decembrie 2020.