A fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și implementării cu succes a Programului Operațional Capital Uman 2014-2020”, cod proiect 120388, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Obiectiv Specific 7.1: Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa, în mod eficient și eficace Programul Operațional

Acțiunea:

• Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI-urilor POCU și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-urilor specializate, necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la Obiectivul Specific 2.2 din POCU), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/comitete etc. legate de problematica cu impact asupra POCU;
• Sprijin pentru activarea si întărirea capacității si a schimbului de bune practici pentru membrii Comitetului de Monitorizare, in vederea eficientizării activității si întăririi capacității partenerilor socio- economici de a contribui semnificativ la procesul de monitorizare al POCU, inclusiv sprijinul specific pentru întărirea capacității, organizării si funcționarea CM pentru POCU (sub forma de programe de formare care sa acopere temele de interes pentru eficientizarea activității CM, sesiuni de instruire dedicate, participarea la alte activități de instruire/diseminare cu privire la POCU, noile regulamente, etc)
• Sprijinirea activităților Autorității de Management și a Organismelor intermediare (inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Obiectivul general al proiectului: asigurarea condițiilor pentru organizarea de evenimente, reuniuni, workshop-uri, sesiuni, etc. Ministerul Fondurilor Europene având responsabilitatea gestionării și implementării asistenței financiare nerambursabile alocate României.

Obiectivul specific al proiectului: asigurarea serviciilor pentru organizarea de comitete de monitorizare, reuniuni anuale, grupuri de lucru, etc., pentru o perioada de 36 de luni, care pot include servicii pentru asigurarea transportului, cazării, mesei, organizarea pauzelor de cafea, servicii de interpretariat si traducere simultana, închirierea sălilor pentru evenimente precum si amenajarea acestora in scopul desfășurării optime a evenimentelor. De asemenea, pot fi incluse livrări de produse (tipărituri si materiale promoționale) necesare organizării evenimentelor.

Beneficiar: Ministerul Fondurilor Europene

Rezultate prevăzute ale proiectului: AM/OI/alte structuri ale POCU sprijinite în activitatea de gestionare şi implementare a POCU 2014-2020. Capacitate consolidata a AM /OI/alte structuri ale POCU de a gestiona şi implementa în mod eficient Programul Operațional prin organizarea evenimentelor în bune condiții, estimate a se desfășura în 36 de luni, de la intrarea în vigoare a acordului cadru.

Valoarea totală a proiectului: 3.942.977,00 lei, din care valoarea eligibilă este de 3.942.977,00 lei, 3.339.504,37 lei - FSE

Durata proiectului: 42 luni, respectiv 30.10.2016 - 30.04.2020.

Date de contact: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

“Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020”