În luna octombrie 2017 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în perioada decembrie 2015 – decembrie 2021 pentru personalul Ministerului Fondurilor Europene implicat în gestionarea POCU și POSDRU”, cod proiect 67, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru finanțarea cheltuielilor de personal efectuate în...

A fost semnată Decizia de finanțare nr. 53991/DGPECU/24.07.2018 din Instrumente Structurale pentru proiectul „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și implementării cu succes a POAD 2014-2020”, Cod proiect My SMIS 118216, cofinanțat din Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane prin POAD 2014-2020, Operațiunea - Asistență Tehnică. 
Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Servicii de organizare evenimente în vederea gestionării și...

În data de 4 septembrie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul “Organizarea de evenimente de lucru privind implementarea POIM”, cod proiect 1.1.082, My SMIS 124355, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 1 – Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din fondurile ESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri, Obiectivul specific 1.1 - Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din fondurile ESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature.

Obiectivul general al proiectului constă în întărirea capacității Beneficiarilor POIM în procesul de management strategic al portofoliului de proiecte POIM.

Obiectivul specific al proiectului constă în întărirea capacității de pregătire, implementare și management al portofoliului de proiecte la nivelul beneficiarilor POIM.

Citește mai departe: Anunț de începere proiect - “Organizarea de evenimente de lucru privind implementarea POIM”

În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru MFE si MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin asigurarea necesarului de hârtie A3 si A4 în vederea desfășurării activității zilnice în condiții optime”, cod proiect 118672, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, Axa Prioritară 7 - Asistență Tehnică POCU 2014-2020 (POCU 155/7/4/CF/MFE/DAPSI/118672).

Obiectiv Specific 7.1.: Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa, în mod eficient și eficace Programul Operațional.

Acțiunea:

  • Sprijin logistic pentru funcționarea AM/OI-urilor POCU și a altor organisme cu atribuții delegate în implementarea acestui PO, inclusiv cheltuieli de funcționare, costuri legate de organizarea de reuniuni, întâlniri și evenimente, asigurarea materialelor consumabile și de birou, mobilier, arhivare, a echipamentelor TIC și soft-urilor specializate, necesare desfășurării eficiente a implementării POCU (precum soft-uri contabile, legislative etc.), dezvoltarea și întreținerea sistemelor și infrastructurii TIC (cu excepția activităților indicate la Obiectivul Specific 2.2 din POCU), participarea personalului la reuniuni/evenimente/întâlniri/conferințe/grupuri de lucru/comitete etc. legate de problematica cu impact asupra POCU;
  • Sprijinirea activităților Autorității de Management și a Organismelor intermediare (inclusiv costuri de personal) necesare pentru închiderea Programului Operațional Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

Obiectivul general al proiectului: sprijinirea MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU prin asigurarea necesarului de hârtie pentru copiator format A3 si A4.

Citește mai departe: Anunţ de începere a proiectului „Sprijin pentru MFE şi MDRAPFE în gestionarea POCU 2014-2020 prin...

În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare pentru proiectul „Sprijin pentru MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU prin asigurarea necesarului de echipamente, rechizite și consumabile pentru echipamentele IT”, cod SMIS 118022, DF 155/7/4, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7Asistență Tehnică 2014 - 2020, Obiectivul specific 7.1 Îmbunătățirea capacității AM și OI ale POCU de a gestiona și implementa în mod eficient și eficace programul operațional.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru MDRAPFE în gestionarea și implementarea POCU prin...

În luna iulie 2018 a fost semnată Decizia de finanțare din Instrumente Structurale pentru proiectul „Sprijin pentru deplasările personalului DG PECU, UPECS şi a direcţiilor de coordonare din MFE/MDRAPFE, eligibile din POCU”, cod SMIS 119596, proiect cofinanțat din Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 7 – Asistenţă tehnică POCU 2014-2020.

Citește mai departe: ANUNŢ DE ÎNCEPERE PROIECT - „Sprijin pentru deplasările personalului DG PECU, UPECS şi a...

Ministerul Fondurilor Europene, prin Direcţia Generală Programe Europene Competitivitate, anunţă că prin Decizia MFE nr. 42300/13.06.2018se reziliază Contractul de finanţare nr. 32/29.06.2017, pentru proiectul intitulat “Creşterea competitivităţii SC BLUE SKY SOFTWARE SRL prin dezvoltarea unei aplicaţii informatice inovative”, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice şi Fondurilor Europene, desemnat ca Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate, Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate (OIPSI), şi SC BLUE SKY SOFTWARE SRL, în calitate de beneficiar.

Citește mai departe: Anunţ privind Decizia MFE nr. 42300/13.06.2018 referitoare la rezilierea contractului de finanţare...

Direcţia Generală Programe Europene Capital Uman din cadrul Ministerului Fondurilor Europene publică Nota 37513/29.05.2018 privind îndreptarea erorilor constate în cadrul Procesului verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare nr.25455/16.04.2018, privind proiectul POSDRU/99/5.1/G/75767, cod SMIS 29882 cu titlul „Atingerea performanţelor de ocupare prin măsuri active”, beneficiar SC EUROPEAN CONSULTING SRL.