POIM: Aplicare prevederi referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite prin Ghidul Solicitantului (GS) aferent Obiectivului Specific (OS) 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal) - componenta producție, apelul de proiecte POIM/119/6/1  • Program operațional
    POIM

Data: 19.06.2020

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare publică Nota nr. 2062/18.06.2020 privind Aplicarea prevederilor referitoare la eligibilitatea costului forajului de exploatare stabilite prin GS aferent OS 6.1 - Creșterea producției de energie din resurse regenerabile mai puțin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)- componenta producție.
Conform notei menționate, în cadrul proiectelor aferente apelului POIM OS 6.1 componenta Producție, cheltuielile cu lucrările de execuție a forajelor de exploatare vor putea fi solicitate la rambursare și rambursate cu respectarea condițiilor de mai jos, după caz:
1. Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare ulterior emiterii de către autoritatea competentă a licenței de exploatare.
sau
2. Cheltuielile aferente lucrărilor de execuție/modernizare a forajelor de exploatare sunt solicitate la rambursare anterior emiterii de către autoritatea competentă a licenței de exploatare cu asumarea de către beneficiarul finanțării a următoarei condiții specifice care va fi prevăzută în contractul de finanțare:
AM POIM va putea considera Contractul reziliat de plin drept, fără punere în întârziere, fără intervenția instanței de judecată și fără orice altă formalitate, cu recuperarea după caz a finanțării acordate, dacă până la depunerea cererii de plată finale, beneficiarul nu va prezenta documentul emis de către autoritatea competentă care confirmă acordarea Licenței de exploatare a resursei de apă geotermală utilizată de către proiect.
Față de cele menționate, facem precizarea faptului că prezenta notă organizează efectele raportului juridic în acord cu prevederile Ghidului Solicitantului, dezideratul urmărit de notă fiind eminamente tehnico-financiar și reprezentând o măsura de implementare a prevederilor Ghidului în limitele sale de dispoziție.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !