Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”  • Program operațional
    POCU

Data: 10.11.2016

MFE publică Ordinul Ministrului Fondurilor Europene nr. 2285/09.11.2016 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Programul Școală pentru toți”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6 „Educație și competențe”, Obiectivul specific 6.2 ”Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural”, Obiectivul specific 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparținând minorității roma și elevii din mediul rural/ comunitățile dezavantajate socio-economic”, Obiectivul specific 6.4 ”Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională” și Obiectivul specific 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive” și CORRIGENDUM nr. 1 la Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice Programul „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI”.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !