Comunicat de presă referitor la revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare  • Program operațional
    POIM

Data: 17.12.2020

Prin Decizia Directorului General al Organismului Intermediar pentru Transport nr. 104 / 17.12.2020 a fost aprobată revizuirea Ghidului Solicitantului pentru Dezvoltarea Infrastructurii Aeroportuare aferent Obiectivului Specific 2.3 Creşterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor, Prioritatea de investiții 7c – Dezvoltarea și îmbunătățirea sistemelor de transport care respectă mediul, inclusiv a celor cu zgomot redus și care au emisii reduse de carbon, inclusiv a căilor navigabile interioare și a sistemelor de transport maritim, a porturilor, a legăturilor multimodale și infrastructurilor aeroportuare, cu scopul de a promova mobilitatea durabilă la nivel regional și local din cadrul Axei Prioritare 2 (AP) Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil şi eficient,”

Ghidul Solicitantului împreună cu anexele aferente sunt disponibile pe site-ul www.mt.ro/ www.mt.ro/infrainvest.ro, la secțiunea Organismul Intermediar pentru Transport.
Astfel, ținând cont de prevederile Procedurii operaționale evaluarea, selecția și contractarea proiectelor, cod PO-28.01, Ed.I, Rev.2, au fost operate următoarele modificări:
• 1.2 Tipul apelurilor de proiecte și perioada de depunere a propunerilor de proiecte
• 2.3 Eligibilitatea cheltuielilor
• 3.2.1 Studiu de fezabilitate
• Anexa 2 - Fișă de control a cererii de finanțare
• Anexa 9 – Schema de ajutor de stat
• În plus, se introduce Anexa 12 - Metodologie verificare întreprindere în dificultate și Anexa 13 - Lista de verificare și evaluare a întreprinderilor în dificultate, în vederea implementării recomandărilor din Raportul de audit nr. 61389/DV/19.07.2018
Programul Operațional Infrastructură Mare este unul dintre cele 7 programe operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții. Programul este gestionat de AM POIM din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în calitate de Autoritatea de management pentru POIM 2014-2020.

Direcția Generală Organism Intermediar din cadrul Ministerului Transporturilor îndeplinește, rolul de Organism Intermediar pentru axele prioritare de transport ale Programului Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !