POCU: simplificarea aplicaţiei şi clarificări privind grădiniţele  • Program operațional
    POCU

Data: 29.11.2016

București, 29 noiembrie 2016 ― Ministerul Fondurilor Europene (MFE) decide simplificarea aplicaţiei şi îmbunătăţirea metodologiei de ierarhizare a grădiniţelor pentru apelurile de proiecte finanţate din Programul Operaţional Capital Uman (POCU) „Școală pentru toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate”.

Pentru a veni în sprijinul promotorilor de proiecte care îşi propun reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul de calitate, prin corrigenda publicate în 28 şi 29 noiembrie au fost operate următoarele modificări:
            • simplificarea procedurilor administrative de încărcare a documentelor în MySMIS: se clarifică faptul că nu sunt necesare copii în original ale diferitelor documente și se oferă solicitanților posibilitatea de a încărca abia în faza de contractare documentele care dovedesc experiența profesională a experților, deci ulterior depunerii proiectelor;
            • împărțirea listei inițiale a grădinițelor în două liste separate: (1) ierarhizarea grădinițelor fără personalitate juridică (care funcționează ca structuri arondate unei școli) și (2) ierarhizarea grădinițelor cu personalitate juridică. Acest corrigendum reglează o eroare în calculul punctajului suplimentar acordat inițial grădinițelor cu personalitate juridică.

„Mulțumim tuturor celor care ne-au transmis argumente pentru rectificarea metodologiei de ierarhizare a grădinițelor cu personalitate juridică. Astfel, prin corrigenda, o mare parte dintre acestea au acum un punctaj suplimentar mai mare — lucru care considerăm că va aduce o valoare în plus proiectelor desfășurate acolo unde sunt cei mai mulți copii în situații de risc educațional. De asemenea, mulțumim pentru sugestiile privind simplificarea procedurilor de depunere, în ceea ce privește documentele solicitate prin grila de evaluare administrativă.” a spus Alina Seghedi, secretar de stat în Ministerul Fondurilor Europene.

Schimbările nu afectează grădinițele fără personalitate juridică: ele și-au păstrat punctajul acordat inițial, conform metodologiei de ierarhizare. Pentru grădinițele cu personalitate juridică, au fost introduse criterii de risc educațional specifice acestora, și anume: (1) numărul copiilor înscriși la grădiniță, (2) procentul copiilor înscriși, eligibili pentru Legea nr. 248/2015 (care oferă tichete sociale condiționate de prezență, pentru cei mai săraci copii) și (3) gradul de marginalizare a comunității, conform Atlasului Zonelor Urbane Marginalizate și Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate realizate de Banca Mondială. Reamintim că, în cazul ambelor liste, solicitanții care consideră că o grădiniță în care se desfășoară proiectul nu este încadrată în categoria potrivită de risc (din motive ce țin de completarea eronată a datelor în SIIIR – baza de date a Ministerului Educației) pot transmite datele corecte în analiza de nevoi, urmând ca încadrarea finală în categoria de risc aferentă să fie făcută de MFE, ca parte a procesului de evaluare.

Sistemul informatic MySMIS 2014 pentru apelul „Şcoală pentru toţi” este deschis din data de 13.09.2016, ora 15:00, și se va închide în data de 16.12.2016, ora 16:00.
Sistemul informatic MySMIS 2014 pentru apelul „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” este deschis din data de 13.09.2016, ora 15:00, și se va închide în data de 14.12.2016, ora 16:00.

Informații despre apelurile de proiecte „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” şi „Şcoală pentru toţi”:
 sprijină măsurile 6.1., 6.2., 6.3., 6.4., 6.5., 6.6., 6.7. din Pachetul integrat pentru combaterea sărăciei aprobat prin Memorandum de guvernul României în data de 19 iulie 2016.
 fac parte din cadrul Axei Prioritare (AP) 6 „Educaţie şi competenţe”, Prioritatea de Investiţii (PI) 10i. „Reducerea şi prevenirea abandonului şcolar timpuriu şi promovarea accesului egal la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de învăţare formale, nonformale şi informale pentru reintegrarea în educaţie şi formare”, care ca obiective specifice (OS):

OS 6.2. „Creşterea participării la învăţământul antepreşcolar şi preşcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu accent pe copiii aparţinând minorităţii roma şi a celor din mediul rural”; (doar pentru apelul „Şcoală pentru toţi”);

OS 6.3. „Reducerea părăsirii timpurii a şcolii prin măsuri integrate de prevenire şi de asigurare a oportunităţilor egale pentru elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii aparţinând minorităţii roma şi elevii din mediul rural/ comunităţile dezavantajate socio-economic”; (doar pentru apelul „Şcoală pentru toţi”);

OS 6.4. „Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu si-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educației și formare, inclusiv prin programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională”. (doar pentru apelul „Şcoală pentru toţi”);

OS 6.6. „Îmbunătăţirea competenţelor personalului didactic din învăţământul pre universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor şi a unei şcoli incluzive”. (pentru ambele apeluri).

 

 

 


Pentru cautare avansată, va rugăm sa va logați !