Referitor la solicitările de clarificare depuse cu referire la selecția unui partener / unor parteneri pentru proiectul Centrului de Informare Fonduri ESI precizăm următoarele:

  • Cu privire la întrebarea dacă un potențial aplicant din România ”poate demonstra îndeplinirea condițiilor de eligibilitate stabilite în anunțul de selecție cu privire la deținerea de spații în fiecare județ și cu privire la numărul de angajați, prin prezentarea statutului organizației, din care reiese statutul și obligațiile membrilor și prin prezentarea unei declarații pe proprie răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de eligibilitate și asumarea de resurse umane și materiale, atragem atenția că în documentul Modalitatea de evaluare a candidaturilor se precizează că, în ceea ce privește deținerea de spații, la dosarul candidaturii trebuie depuse ”documente doveditoare care să ateste că organizația deține spațiu cu caracteristicile enumerate în Anexa 2 Condiții de Conformitate” (tabelul cu Criterii de verificare, nr. 2, punctul j); în ceea ce privește capacitatea administrativă/ numărul de angajați (condiție specifică) în același document se precizează că ”Evaluarea criteriilor și notarea vor avea loc exclusiv pe baza documentelor justificative depuse”.
  • De asemenea, cu privire la paragraful din Criteriile de Conformitate, potrivit căruia ”Întreprinderile de drept public și privat, așa cum sunt definite în legislația în domeniul ajutorului de stat, nu pot fi parteneri eligibili”, atragem atenția asupra faptului că această frază nu vizează ajutorul de stat, ci definiția noțiunii de întreprindere ca ”entitate care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic și de modul de finanțare a acestora”, pentru a delimita tipurile de organizații care nu pot fi eligibile ca parteneri. Astfel, potrivit documentului Comunicarea Comisiei privind noțiunea de ajutor de stat astfel cum este menționată la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:262:FULL&from=RO), punctul 2.1., ”Curtea de Justiție a definit în mod sistematic întreprinderile ca fiind entități care desfășoară o activitate economică, indiferent de statutul juridic și de modul de finanțare a acestora”. De altfel, și în proiectul din august al Ghidului Solicitantului POAT aflat pe pagina http://www.fonduri-ue.ro/poat-2014#implementare-program, (program în cadrul căruia va fi depus spre finanțare proiectul), este specificat că ”Societățile comerciale, regiile autonome precum și toate companiile la care statul sau unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari nu sunt beneficiari și nici parteneri eligibili în cadrul programului” (pag. 25).
  • În ceea ce privește modalitatea de transmitere a documentelor, dacă fișierele sunt voluminoase se acceptă:

                    - transmiterea lor prin e-mail-uri succesive, cu numerotarea acestora si un e- mail sinteza la final, sau
                    - transmiterea sub formă de fișiere de tip Transfer, însoțite de un mesaj in care se precizează titlurile documentelor din arhivă și mărimea fișierului.