Stadiul alocări la nivelul Programului IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-2020


Pagină PO


Programul IPA de cooperare transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-2020

Programul IPA II de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2014-2020 este un program finanțat de Uniunea Europeană din fonduri IPA-CBC și care face parte din familia programelor europene Interreg.

Noul program de cooperare transfrontalieră dintre România și Serbia a fost elaborat având în vedere atât nevoile locale ale comunităților din zona de graniță, cât și strategiile europene dezvoltate la nivel macro-regional. Având în vedere dimensiunea europeană a acestuia, programul este corelat cu strategiile UE pentru perioada 2014-2020, cum este cazul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării prin care se dorește o conectare mai bună, protejarea mediului sau dezvoltarea prosperității în Regiunea Dunării. Strategia Europa 2020 este un alt instrument european care a inspirat elaborarea noului program prin care se urmărește o creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii sociale și economice. Având în vedere experiența cooperării transfrontaliere acumulată în ultimii ani la nivel regional și local, remarcăm că este pentru prima dată când în procesul de programare pentru elaborarea unui program transfrontalier româno-sârb au fost realizate consultări la nivelul comunităților și s-au avut în vedere nevoile locale din județe și districte.

Obiectivul strategic al programului
Realizarea, pe baza proiectelor comune transfrontaliere și acțiunilor comune ale partenerilor români și sârbi, a unei dezvoltări socio–economice echilibrate și durabile a regiunii de graniţă dintre România și Republica Serbia.

Aria eligibilă

România: 3 județe Timiş, Caraş-Severin, Mehedinţi
Republica Serbia: 6 districte Severnobanatski, Srednjebanatski, Južnobanatski, Braničevski, Borski, Podunavski

 

Bugetul total: 88.124.999 Euro, din care 74.906.248 Euro din Instrumentul de Asistență pentru Preaderare –IPA II

 

Axe prioritare

Axa prioritară 1: Promovarea ocupării forței de muncă și îmbunătățirea serviciilor de bază pentru o creștere favorabilă incluziunii (18,19 mil euro)

 • Obiectiv 1: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, îmbunătăţirea disponibilităţii oportunităţilor de angajare, acces la piaţa muncii şi oportunităţi de angajare în aria eligibilă a programului.

Tipuri de activități:

  • inițiative comune în vederea promovării și dezvoltării accesului pe piața muncii;
  • studii, strategii, schimburi de experiență.
 • Obiectiv 2: Creşterea potenţialului ariei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, pe baza îmbunătăţirii calităţii vieţii tuturor rezidenţilor de pe cele două părţi ale graniţei prin acţiuni comune, în special pentru îmbunătăţirea accesului populaţiei la servicii medicale, servicii sociale, servicii ce sprijină accesul la învăţământul primar moderne şi eficiente.

Tipuri de activități:

  • dezvoltarea unor platforme și rețele, studii și cercetări;
  • investiții - construcții, reabilitări, modernizări.
 • Obiectiv 3: Creşterea potenţialului zonei programului pentru o creştere favorabilă incluziunii, creşterea integrării sociale şi culturale în zona transfrontalieră promovând servicii şi reţele inovatoare, reducând impactul constrângerilor datorate izolării şi marginalizării din zonele de frontieră.

Tipuri de activități:

  • investiții
  • achiziția de echipamente
  • studii, strategii, schimburi de experiență.

Axa prioritară 2: Protecția mediului și managementul riscurilor (21,15 mil euro)

 • Obiectiv 1: Creșterea gradului de protecție și valorificarea sustenabilă a resurselor naturale, îmbunătățirea capacității instituțiilor abilitate și promovarea rețelelor transfrontaliere pentru educație și studii privind resursele de mediu.

Tipuri de activități:

  • inițiative comune, parteneriate și rețele comune, studii, strategii, schimburi de experiență în domeniul protecției mediului, managementul reziduurilor și utilizarea resurselor naturale;
  • investiții în infrastructură (cu accent pe infrastructura verde).
 • Obiectiv 2: Dezvoltarea capacității de a gestiona riscurile de mediu, interoperabilitate transfrontalieră și acțiuni comune pentru sisteme inovatoare de protecție a mediului, atenuarea și prevenirea accidentelor și dezastrelor de mediu, reacții în situații de urgență, pregătirea şi conștientizarea urgențelor de mediu.

Tipuri de activități:

  • investiții în infrastructură de intervenție specifică situațiilor de urgență din aria eligibilă;
  • rețele și parteneriate comune pentru situații de urgență, studii, strategii, planuri, schimburi de experiență.

Axa prioritară 3: Mobilitate sustenabilă și accesibilitate (21,15 mil euro)

 • Obiectiv 1: Promovarea realizării unui standard îmbunătățit și omogen în transportul public, în special în zonele izolate prin sustenabilitate îmbunătățită și eficiența infrastructurii de transport și serviciilor de mobilitate în zona transfrontalieră și integrarea zonei în principalele coridoare de transport din UE.

Tipuri de activități:

  • investiții în infrastructură – construcții, reabilitări, modernizări
  • achiziționarea de echipamente
  • studii, strategii, schimburi de experiență, campanii de conștientizare

 

 • Obiectiv 2: Promovarea realizării unui standard de calitate îmbunătăţit şi omogen în infrastructurile publice pentru servicii de bază, în special în zonele izolate, prin acces îmbunătăţit şi extins la utilităţi publice moderne şi eficiente (inclusiv internet, energie)

Tipuri de activități:

  • investiții în infrastructura ICT;
  • studii, strategii, schimburi de experiență, platforme și rețele transfrontaliere;
  • achiziția de echipamente specifice.

Axa prioritară 4: Atractivitate pentru un turism sustenabil (18,82 mil euro)

 • Obiectiv 1: Dezvoltarea economiei turismului local de-a lungul graniței, pe baza promovării unei valorificări sustenabile a patrimoniului local natural şi cultural, promovarea creşterii cererilor naţionale şi internaţionale pentru servicii de turism, crearea de atracţii turistice şi culturale integrative, îmbunătăţirea atractivității reţelelor şi traseelor turistice transfrontaliere.

Tipuri de activități:

  • investiții în infrastructura de turism-construcții, reabilitări, modernizări;
  • acțiuni comune de promovare.
 • Obiectiv 2: Dezvoltarea economiei turistice locale pe baza dezvoltării calității serviciilor turistice, valorificării sustenabile a patrimoniului natural și cultural, crearea capacităților și competențelor pentru servicii turistice de o calitate superioară, dezvoltarea unor produse inovative în rețele și parteneriate transfrontaliere, îmbunătățirea calității și sustenabilității infrastructurii turistice.

Tipuri de activități:

  • parteneriate de cercetare, studii, strategii, schimburi de experiență în sectorul turistic;
  • Sprijin pentru dezvoltarea serviciilor turistice transfrontaliere.


Un procent de 30% din totalul fondurilor programului va fi dedicat finanțării unor proiecte strategice, pentru care beneficiarii au arătat un interes deosebit pe parcursul consultărilor derulate în vederea elaborării programului.

Axa prioritară 5: Asistență Tehnică (8,81 mil euro)

 • Obiectiv :promovarea unei implementarea efectivă și eficientă a programului prin asigurarea funcționării eficiente a organismelor programului, și a comitetelor.

 

Documente:

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Republica Serbia 2014-2020 - Final DRAFT

Implementare Ro-Rs 2014-2020

Apeluri deschise


Implementare Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-2020

Programul a fost adoptat de Comisia Europeană în data de 6 august 2015 (buget total 88.124.999 euro).

În data de 15 septembrie 2015 au fost lansate două apeluri de proiecte, unul pentru propuneri de proiecte, cu termen limită pentru depunere 1 februarie 2016, și celălalt pentru propuneri de proiecte strategice, cu termen limită pentru depunere 15 martie 2016.

Pentru primul apel de propuneri de proiecte au fost depuse 194 proiecte în valoare totală de 175.777.576,74 Euro și pentru primul apel pentru propuneri de proiecte strategice au fost depuse 17 proiecte în valoare totală de 103.416.810.86 Euro. În perioada următoare se va desfășura evaluarea administrativă a eligibilității aplicantului și a activităților precum și evaluarea tehnică și financiară , iar spre sfârșitul anului se preconizează contractarea proiectelor selectate.

Documente anexate:

Ghidul Solicitantului si anexe inclusiv pentru proiectele strategice

Document program – versiunea finală

Manualul de identitate vizuală

Lista de întrebări și răspunsuri frecvente

BENEFICIARI ELIGIBILI

 • Autorități publice locale și regionale ( Consilii județene, consilii locale, municipii, etc)
 • Autorități publice naționale/ regionale/ de la nivelul provinciilor funcționând în aria eligibilă;
 • Alte instituții publice guvernate de dreptul public (Instituția Prefectului, instituții de sănătate și îngrijire, instituții de educație);
 • Birouri – filiale ale autorităților publice naționale/ regionale active în domeniul axei prioritare ( înregistrate și funcționând în aria eligibilă);
 • Instituții non – profit și ONG-uri;
 • Instituții religioase, legal constituite în acord cu legislația națională în vigoare;
 • Camere de Comerț;
 • Muzee, instituții culturale, sportive și de turism;

Modul de implicare a aplicanţilor din România: ca beneficiar final sau ca Beneficiar Lider de proiect in proiecte comune.

PROIECTE ELIGIBILE

Acordare de finanțare nerambursabilă (granturi), în mod competitiv, în cadrul unor apeluri publice (licitații) de propuneri de proiecte comune de cooperare transfrontalieră;
Criteriile generale şi specifice de selecţie a proiectelor sunt aprobate de către Comitetul Comun de Monitorizare la propunerea Autorităţii de Management (Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice din România). Criteriile minimale de selecţie se referă la cerinţele faţă de aplicanţi: eligibilitate, capacitate administrativă, capacitate tehnică, capacitate financiară;

După evaluare (de către Comitetul de Evaluare) şi selecţie (de către Comitetul Comun de Monitorizare), finanţarea proiectelor se asigură din trei surse:

 • Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare – IPA II (maxim 85%)
 • Contribuţia naţională de la bugetul de stat român (13%)
 • Contribuţia proprie a beneficiarilor români (minim 2%) și/sau a beneficiarilor sârbi (minim 15%)

Contact AM Ro-Rs

Sesizare nereguli Solicitare helpdesk


AUTORITATEA DE MANAGEMENT pentru Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România - Republica Serbia 2014-2020

Autoritatea de Management din Romania
Ministerul Dezvoltării Regionale si Administrației Publice
Bulevardul Libertății, nr.12, sector 5, București, Romania
Tel.: +40.372.111.309
Fax: +40.372.111.456

Autoritatea de Management - e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Serviciul Helpdesk pentru public - e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
www.romania-serbia.net
www.mdrap.ro

Secretariatul Tehnic Comun din Timisoara, Romania
Secretariatul Tehnic Comun - Biroul Regional de Cooperare Transfrontaliera Timisoara
Strada Proclamatia de la Timisoara, nr.5, CP.300054, Timisoara, judetul Timis, Romania
Tel.: +40.356.426.360
Fax: +40.356.426.361
Serviciul Helpdesk pentru public - e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Autoritatea Națională din Republica Serbia
Autoritatea Națională - Guvernul Republicii Serbia, Biroul de Integrare Europeană
Nemanjina 34, 11000 Belgrade
Sanda SIMIC, Assistent Director – Coordonator pentru fonduri UE
Tel/Fax: +381(11)3061-100
E-mail: -
www.seio.gov.rs


Antena Secretariatului Tehnic Comun din Vrsac, Republica Serbia
Antena Secretariatului Tehnic Comun
Dimitrija Tucovica, no. 17, 26300, Vrsac
REPUBLIC OF SERBIA
Tel/Fax: +381.13.834.567
E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.